Home Vloeibare ICT organisaties

Vloeibare ICT organisaties

Vloeibare softwareontwikkeling: voorsprong behalen door het snel aanpassen aan veranderende omstandig heden.

 • Altijd de laatste kennis en ervaring
 • Snel opschalen EN krimpen van uw organisatie
 • Definitieve oplossing voor uw tekort aan ontwikkelaars
 • SNEL en eenvoudig in te voeren

Vloeibare ICT organisaties
Delen

Vloeibaar is snel en betrouwbaar ontwikkelen.

Uit onze praktijk blijkt dat bedrijven die actief samenwerken op het gebied van softwareontwikkeling flexibeler en sneller kunnen opereren in veranderende omstandigheden. In eerste instantie wordt een samenwerking gezien als betaalbare oplossing voor een capaciteitstekort, maar uiteindelijk waarderen onze klanten de flexibiliteit, kennis, ervaring en goede samenwerking het meest. En dat levert ze betere resultaten op!

 • Snel kunnen opschalen bij groei of innovatie EN makkelijk kunnen krimpen wanneer trajecten worden afgerond, of de markt daar om vraagt. Het is een directe oplossing voor uw tekort aan softwareontwikkelaars, of misschien het overschot, waar u nu (door de crisis) mee geconfronteerd wordt.
 • Altijd toegang tot alle soorten van kennis, ervaring en de laatste technieken. U blijft altijd voorop lopen, zonder hier extra financiële offers.
 • Borging van een kwalitatieve oplossing en continue monitoring door het hele ontwikkelingsproces.

In dit blog leg ik uit wat een vloeibare organisatie eigenlijk is, wat dit betekent voor het proces van softwareontwikkeling en wat het je in de praktijk oplevert.

Wat is een vloeibare organisatie?

In deze roerige tijden, met snelle veranderingen en een samenleving die geconfronteerd wordt met opeenvolgende grote veranderingen, worden organisaties behoorlijk op de proef gesteld. Hoe ga je als ondernemer om met zaken die je niet kan beïnvloeden en waar direct op geanticipeerd dient te worden? Niet reageren betekent wellicht een groot gat in je ambities of misschien zelfs het einde van de business. Het komt dus aan op een groot aanpassingsvermogen op (steeds sneller) veranderende omstandigheden. Een organisatie die in staat is om snel te anticiperen, goed kan samenwerken, verbonden is met de buitenwereld en goed communiceert met alle stakeholders (van werknemers tot klanten), stapt af van een vaste organisatievorm en wordt in wezen vloeibaar. Vloeibare organisaties zullen beter in staat zijn om zichzelf aan te passen aan veranderende omstandigheden, maar ook in staat zijn om bijvoorbeeld sneller kennis te verwerven, een interessante werkgever te zijn of te innoveren.
Wat betekent dit voor een organisatie die software ontwikkelt? Wat betekent een vloeibare ICT-organisatie en hoe creëer ik dit, zonder grote organisatorische operaties, kostbare transities en afleiding van de business?

Wat kan een vloeibare softwareontwikkeling u opleveren?

We kunnen een vloeibare organisatie natuurlijk niet aan de buitenkant herkennen. Het is meer het toepassen van een aantal zaken binnen de organisatie waardoor alles eenvoudiger kan meebewegen met wat er gebeurt, of waar de organisatie denkt dat er behoeft aan is. Het is dus niet alleen een manier om te anticiperen om situaties die veranderen, maar ook een organisatievorm die zich makkelijker aanpast aan veranderingen die vanuit de organisatie zelf komen.

Deze manier van werken levert een aantal voordelen op voor uw softwareontwikkeling:

 • Vloeibare capaciteit. Op elk moment kunnen opschalen en terug gaan in capaciteit, zonder grote financiële en organisatorische consequenties.
 • Toegang tot een vrijwel onbeperkte bron van kennis en ervaring. Waar u zelf de touwtjes in handen heeft als het gaat om kennis over uw domein, kan een samenwerking op technisch gebied toegang verlenen tot alle kennis en ervaring die nodig is om u snel aan te passen aan veranderende omgevingen.
 • Lerende organisatie. Door de samenwerking met andere partijen bent u in staat om uw mensen steeds te laten leren. Niet alleen inhoudelijk, maar ook op het gebied van zaken als samenwerking, efficiëntie, kwaliteit  en innovatie.

Vloeibare organisatie van softwareontwikkeling

Het speelveld van het ontwikkelen van software bestaat uit meerdere onderdelen die continue met elkaar moeten samenwerken. Vanuit de business zorgt de Product Owner voor de specificaties en de prioriteiten, ontwerpers houden zich bezig met de schakel tussen de software en de gebruiker, ontwikkelaars houden zich bezig met het maken van de juiste code en DevOps zorgt ervoor dat mensen, processen en tools goed op elkaar zijn afgestemd en bewaakt hiermee de voortgang en de kwaliteit. Het onderstaande model geeft hier een overzicht van.

Technosoft software ontwikkel model
Addcode software ontwikkelmodel

Als u alleen al kijkt naar wat de ontwikkelingen in de afgelopen tijd voor gevolgen hebben voor organisaties en voor uw manier van softwareontwikkeling, dan wordt het duidelijk dat organisaties die het best in staat zijn om hier goed op in te spelen het meest succesvol zijn.

 • De Covid-19 crisis heeft in korte tijd gezorgd dat het werken op afstand in gang is gezet en de vraag is of dit wel weer helemaal verdwijnt. Markten storten van de ene op de andere dag in of maken in korte tijd een enorme groei door.
 • Het aanhoudende tekort aan goede IT-ers zorgt ervoor dat u veel tijd moet besteden aan vraagstukken rondom capaciteit, druk op de planning, risico’s voor de kwaliteit en spanningen bij uw werknemers.
 • Steeds sneller ontwikkelende business modellen en kortere levenscycli van producten zetten extra druk op de snelheid van ontwikkelingen en innovatie.
 • De ontwikkeling van de techniek en (als reactie daarop) de samenleving stelt steeds hogere eisen aan de snelheid van kennisvergaring en ontwikkeling.

Om hier goed op in te kunnen spelen zal uw organisatie zich makkelijk(er) moeten kunnen aanpassen, oftewel vloeibaarder worden. Binnen de moderne manier van softwareontwikkeling zijn natuurlijk al een goede principes voor het snel kunnen aanpassen van software ontwikkelprocessen, namelijk Agile scrum en DevOps. Deze methodes ondersteunen bij het sneller ontwikkelen van software, dat aanpassingen sneller kunnen worden doorgevoerd en dat er integraal aandacht is voor kwaliteit. Om echter te gaan naar een vloeibare vorm van softwareontwikkeling, zult u in alle aspecten van het software ontwikkelproces op zoek moeten gaan naar flexibiliteit, samenwerking, partnership en vernieuwing.

Hoe maak ik mijn organisatie vloeibaar?

Zoals eerder gezegd maak je een organisatie vloeibaar door

 1. snel te anticiperen
 2. goed samen te werken
 3. verbonden te zijn met de buitenwereld
 4. goed te communiceren met alle stakeholders.

Als we dit toespitsen op het domein van de softwareontwikkeling kijken we naar de 4 onderdelen van dit proces, namelijk de Product Owner, het design, DevOps en het coderen van de software (zie model).

Product Owner: Vooral voor Nederlandse bedrijven is de rol van Product Owner in het software ontwikkelproces van cruciaal belang. Jij kent jouw klanten, de business en weet wat er uiteindelijk nodig is om succesvol te zijn en waar de prioriteiten liggen. Het uitbesteden van deze rol kan voor een deel wel in technische zin, maar de toegevoegde waarde van jouw organisatie zal voornamelijk op dit vlak zijn. Hierin kan het Nederlandse (IT) bedrijfsleven echt het verschil maken.
Zorg voor een perfecte invulling van deze rol om verbonden te zijn met de buitenwereld en te communiceren met alle stakeholders

Design UI/UX: Een goede User Experience en User Interface zijn steeds belangrijker geworden voor software applicaties. De ontwikkelingen op dit gebied zijn snel gegaan en de kennis hierover is een vak op zich. Specialisten op dit gebied zijn in staat om alle kennis bij te houden en ook de kennis van verschillende markten en omgevingen met elkaar te combineren. Door samenwerking op dit gebied bent u beter in staat om trends en vernieuwing te volgen en snel toe te passen.
Door een sterke focus op (UI/UX) design zorg je voor acceptatie van hetgeen je ontwikkelt. Door samenwerking met experts op dit gebied blijf je volgen wat er gebeurt in deze snel ontwikkelende sector.

DevOps: Het toepassen van DevOps technieken en systematiek kan een belangrijke bijdrage leveren aan het sneller naar de markt kunnen brengen van software en het continue bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de oplossingen. Meer aandacht voor DevOps kan dus helpen om de dynamiek die een vloeibare organisatie met zich meebrengt, ook daadwerkelijk naar de eindgebruiker te brengen.
Aandacht voor DevOps kan er voor zorgen dat er systematisch gemeten kan worden wat er veranderd en dat er sneller kwalitatief hoogwaardige oplossingen naar de markt gebracht kunnen worden. Je houd hiermee het vloeibare karakter van de ontwikkelingen beter onder controle.

Softwareontwikkeling (code): Ondanks dat dit de uiteindelijke kern is van waar het op aan komt in de uitvoering van het gehele proces, blijven veel Nederlandse bedrijven vaak nog werken in een gesloten systeem. Vaste software teams die zich steeds moeten aanpassen aan nieuwe technologie, veranderende eisen, nieuwe manieren van werken en moeten innoveren. Daarnaast legt de huidige (en toekomstige) krapte op de arbeidsmarkt een belangrijke beperking op in capaciteit en kwaliteit. Hier liggen dan ook de meeste kansen om jouw organisatie meer vloeibaar te maken.
Door gebruik te maken van de flexibele schil van partnerbedrijven, kwaliteit en kennis naar believen naar binnen te halen, te werken met gedistribueerde teams en werkmethoden/tools flexibel toe te passen bied je jezelf ruimte om snel in te spelen op veranderingen en feeling te houden met je omgeving.

Literatuurlijst